Pravidla soutěže

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže (dále jen “soutěž”).

1. Organizátor a administrátor soutěže

 • Organizátorem soutěže je MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, se sídlem Mariánské nám. 2/2, 110 00 Praha 1 (dále jen “organizátor”).
 • Administrátor soutěže je společnost WMC Praha, a.s., se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, spisová značka 7532 (dále jen “administrátor”). Administrátor je zároveň vyhlašovatelem soutěže.

2. Místo konání a doba trvání soutěže

 • Soutěž probíhá online na území České republiky.
 • Doba trvání soutěže je stanovena na období od 7. 8. 2018 – od okamžiku vyhlášení soutěže na webu pivoprazskychodec.cz (www.pivoprazskychodec.cz) do 15. 08. 2018, 23:59:59

3. Podmínky účasti

 • Soutěže se mohou zúčastnit jenom fyzické osoby starší 18 let s trvalým pobytem nebo adresou pro doručování na území České republiky (dále jen “soutěžící”).
 • Podmínkou účasti v soutěži je zaregistrovat se na webové stránce www.pivoprazskychodec.cz vyplněním a odesláním registračního emailu (tzv. “odevzdání klíčků od auta”, protože registrací se účastník soutěže zavazuje k příchodu do práce v předem určený den bez svého auta. Bližší informace o soutěži a projektu jsou uvedeny webové stránce projektu Pivo pražský chodec).
 • Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží nebo služeb či zaplacení jakéhokoli jiného vkladu.
 • Podmínkou pro obdržení výhry – lednice s pivem – je, aby vybraný soutěžní tým zaslal v registračním emailu své jméno, příjmení/ název týmu, který se skládá z jeho kolegů, a e- mailovou adresu a adresu firmy, ve které pracuje pro zaslání výhry. Výhra bude zaslána v období od 20. 8 do 31. 8. od vyhlášení výherního týmu na webových stránkách.

4. Průběh soutěže

 • Soutěž probíhá výhradně prostřednictvím microsite pivoprazskychodec.cz
 • Soutěžící se zúčastní vložením “klíčků” (odesláním registračního emailu), přičemž obsahem emailu je uvedení jména, příjmení/ název týmu, který se skládá z jeho kolegů.
 • Výhercem se stane nejpočetnějších 8 týmů + 2 týmy, které dostanou tzv. divokou kartu, které vybere odborná porota složená ze zaměstnanců Magistrátu HMP a společnosti WMC Praha (“administrátor” soutěže). Výherci budou následně kontaktováni emailem. Divokou kartu dostanou ty dvě firmy, které nedisponují velkým počtem zaměstnanců, ale napíšou krátký motivační dopis, proč by měla odborná porota vybrat právě je.

5. Výhra v soutěži

 • 8 týmů/firem (za každou firmu jen jeden tým), který podle odborné poroty naplní počet + 2 týmy, které podle odborné poroty napíšou nejlepší motivační dopis, vyhrávají dvě lednice plné piva Pražský chodec (Lobkowicz Ležák).
 • Výhry nelze převést na jiný tým.
 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo jakoukoli výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně vyhlašovatele nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.
 • Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu. Nepřevzaté výhry propadají vyhlašovateli.
 • Podmínkou získání výhry je uvedení kontaktních údajů. Výherce bude nejpozději týden po ukončení soutěže informován o výhře a dalším postupu předání výhry.
 • Výherce, který si výhru nepřevezme nebo se nedostaví k převzetí výhry v době domluvené s vyhlašovatelem soutěže a/nebo který neprokáže splnění podmínek účasti v soutěži stanovené v těchto pravidlech, ztrácí na výhru nárok.
 • Vyhlašovatel neodpovídá za to, že si výherce nepřečte zprávu zaslanou vyhlašovatelem a nestihne reagovat ve stanoveném termínu v něm uvedeném. Vyhlašovatel neodpovídá ani za jiné důvody, kvůli kterým si výherce nepřečetl zprávu od vyhlašovatele nebo nekontaktoval vyhlašovatele, pokud tyto důvody nespočívají na straně vyhlašovatele.
 • Vyhlašovatel se zavazuje ve vztahu k výherci uskutečnit jeden pokus o zaslání oznámení o výhře. Bude-li pokus neúspěšný a/nebo výherce nebude ve lhůtě uvedené ve zprávě, který vyhlašovatel odeslal výherci jako oznámení o výhře, kontaktovat vyhlašovatele, je vyhlašovatel oprávněn rozhodnout o propadnutí výhry.

6. Osobní údaje

 • Soutěžící uděluje vyhlašovateli Soutěže souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, název týmu, fotografie, email, v případě výhry i korespondenční adresu za účelem zapojení se do spotřebitelské soutěže, možnosti prověření platné účasti v Soutěži, informování o průběhu Soutěže a odevzdání výhry od výherců a další údaje za účelem doručení výhry. Souhlas je možné kdekoliv odvolat, odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení odvolání souhlasu Organizátorovi.
 • Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím sdělené osobní údaje byly po dobu 1 rok od začátku soutěže použity a zpracovávány v plném rozsahu k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených vyhlašovatelem, zejména agenturami a partnery zajišťujícími tuto soutěž a marketingové služby.
 • Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla vyhlašovatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení vyhlašovateli. Odvolání souhlasu během trvání soutěže povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže. Soutěžící má dále práva dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k informacím o zpracovávání údajů, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy podle příslušných právních předpisů.
 • Soutěžící má právo obrátit se na vyhlašovatele nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, v případě podezření z porušení svých práv.
 • Účastí v soutěži uděluje soutěžící pro případ, že se stane výhercem hlavní výhry, vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména a příjmení.

7. Závěrečná ustanovení

 • Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.
 • Vyhlašovatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.
 • Každý soutěžící účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly
  a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele.
 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany účastníka, jako je např. manipulace s výsledky pořadí nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže.
 • Vyhlašovatel soutěže je oprávněn v souvislosti s předáním výhry v této soutěži požadovat, aby výherce prostřednictvím osobního dokladu prokázal skutečnost, že je starší 18 let. V případě, že tuto podmínku nesplní, nebude mu výhra v soutěži předána.
 • Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. V případě jakýchkoli nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na administrátora soutěže.

Datum: 7. 8. 2018